გამოგონების საავტორო უფლება გაცემულია გიორგი ჩახავას სახელზე 1981 წელს სსრკ გამოგონებებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტის მიერ და დარეგისტრირებული სსრკ გამოგონებების სახელმწიფო რეესტრში. განმცხადებელი: საქართველოს გზების სამეცნიერო-კვლევითი და საწარმოო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი „გრუზორგდორნიი“ (რუს). გამოგონების პრიორიტეტი – 1971 წელი. გამოგონების სახელწოდება: „სამშენებლო ელემენტი“.
© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი

The patent for the invention “Building elements” was granted to George Chakhava in 1981 by the Soviet Union State Committee for Inventions and Discoveries and was registered in the USSR State Registry Office. The applicant was the Industrial-technological Research Institute for Roads of Georgia (‘Gruzorgdornii’ in Russian). The invention priority date was 1971.
 © Architect G.Chakhava's archive